Vitamin B6 (Pyridoksin)

Pyridoksin er varmestabilt, men ødelegges av UV-lys. Transporteres til lever og fosforyleres etter behov, transporteres i blodet bundet til et spesielt protein. Fungerer i aldehydform som pyridoksalfosfat.

Virker som kofaktor i alle transamineringsreaksjoner som en "Shiffs base", dvs nødvendig for nedbrytning av de fleste aminosyrer. Strukturell del av glykogen fosforylase (kofaktor ?). Inngår også i en rekke andre sentrale reaksjoner. Syntetiseres av tarmfloraen hos hest.

Mangelsymptomer: Pyridoksinmangel er ikke påvist hos hest. Hos andre dyr gir mangler anemi og kramper.

Giftighet: Lite giftig.
Behov: Ikke fastlagt hos hest.
Kilder: Korn, grønne vekster, gjær, kjøtt, lever.